Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky upravují prodej zboží a služeb, ke kterému dochází prostřednictvím internetových stránek www.tarasvobodova.com (dále jen „obchodní podmínky“ a „internetové stránky“). 
  2. Druhou smluvní stranou jsem já, Tara Svobodová – podnikám jako živnostník pod IČ 03936007 a sídlím na adrese Starý Hrozenkov 258, PSČ 687 74 (dále také jen „dodavatel“). Napsat mi můžete také na email: [email protected], nebo zavolat na číslo: +420703388226. 
  3. Smluvními stranami rozumím v těchto obchodních podmínkách v prvé řadě Vás, tedy odběratele zboží a služeb (dále jen „zákazník“).
  4. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a zákazníka a ve svém platném znění tvoří obsah smlouvy o dodávce zboží či služeb.
  5. Při odeslání objednávky na internetových stránkách potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Bez vašeho souhlasu nelze objednávku odeslat, uzavřením smlouvy se obchodní podmínky stávají závazné pro obě smluvní strany. 
  6. Tyto obchodní podmínky vylučují užití obchodních podmínek zákazníka.
 2. Objednávka zboží či služeb 
  1. Zboží i služby jsou na internetových stránkách pouze prezentovány a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně žádného prezentovaného zboží ani služeb.
  2. Pokud má zákazník zájem o konkrétní službu či zboží, může si je objednat přes objednávkový formulář  u konkrétní služby či zboží.
  3. Pečlivě si přečtěte popis služby či zboží, než vyplníte závazný OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ. Při jakékoliv nejasnosti před vyplněním můžete Taru kontaktovat na [email protected]. Pokud je vám vše ohledně nabízené služby či zboží jasné a nemáte žádné dotazy, vyplňte vaše identifikační a kontaktní údaje, nezbytné pro dokončení objednávky.
  4. Posledním krokem je odeslání objednávky stiskem tlačítka „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“. Stiskem tohoto tlačítka zašlete dodavateli závazný návrh na uzavření smlouvy o dodání zboží či služeb. 
  5. K uzavření konkrétní smlouvy o dodání zboží či služeb však dojde teprve v okamžiku, kdy vám na vámi uvedený email přijde z mé strany potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je rovněž potvrzením o uzavřené smlouvě v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1824a občanského zákoníku. 
  6. Obsah smlouvy (objednávky) může být dodavatelem zaznamenán a archivován po dobu 3 let. Pokud se však strany v konkrétním případě nedohodnou jinak, není archivovaná smlouva dostupná pro zákazníka ani na žádost. Zákazník však vždy obdrží informace o obsahu smlouvy ve formě potvrzení objednávky. 
  7. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, služba bude poskytnuta rovněž v českém jazyce. 
 3. Poskytování služeb
  1. Službami mám v těchto o obchodních podmínkách na mysli poradenskou a konzultační činnost, mnou připravované vzdělávací programy, kurzy a školení a činnosti průvodce
  2. Dodavatel upozorňuje, že není poskytovatelem psychologických ani lékařských služeb – obsahem jím poskytovaných služeb rovněž není psychoterapie ve smyslu léčby pacientů, jak by ji prováděl kvalifikovaný psycholog. Tara své klienty pouze doprovází a pomáhá jim při rozvíjení jejich vlastních schopností se s jejich životními problémy vypořádat na základě jejich dlouholetých zkušeností. Pokud máte za to, že trpíte psychickou poruchou či jiným onemocněním, obraťte se na kvalifikovaného zdravotníka. 
  3. Konkrétní nabídka služeb je zveřejněna na internetových stránkách dodavatele a sestává se zejména z dlouhodobých kurzů, online sezení, osobních setkání, a to vše v kolektivní či individuální formě (dále společně jen jako „kurzy“).  
  4. Podrobný popis kurzů a jejich náplň je uvedena na internetových stránkách, a to včetně jejich obsahu, informacích o tom, na koho jsou kurzy zaměřeny a jak budou tyto kurzy probíhat.
  5. Pokud dojde k uzavření smlouvy, zaváži se pro vás kurz realizovat dle podmínek uvedených na internetových stránkách, nebude-li dohodnuto jinak. Obsahem mého závazku však nemůže být dosažení žádného konkrétního výsledku kurzu, který by se měl např. projevit ve vašem životě. 
  6. Kurzy jsou realizovány prostředky komunikace na dálku, není-li uvedeno jinak (ZOOM, TEAMS apod.) a v případě kolektivních kurzů na vhodném místě zvoleném dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo individuální změny místa či termínu kurzu. O tomto bude zákazník vždy předem informován.
  7. V případě mé zdravotní či jiné indispozice mohou být kurzy dodavatelem posunuty na náhradní jim navržený termín. V případě, že by kurzy musely být zcela zrušeny, v takovém případě obdrží zákazník poukaz na náhradní kurz nebo vrácení uhrazené kupní ceny, resp. její poměrné části v rozsahu, v jakém nedojde k absolvovaní kurzu z důvodu na straně dodavatele.
  8. Na poskytování služeb dopadají ustanovení § 2631 a násl. občanského zákoníku upravující díla s nehmotným výsledkem. Při provádění služeb nejsem vázána pokyny zákazníků. 
  9. Poskytnutí služby se považuje za dokončené a předané v okamžiku, kdy kurz proběhne a vám bude umožněno se jej zúčastnit. Jsou-li služby poskytovány postupně (zejména u dlouhodobých kurzů), dochází k jejich automatickému předání po částech.
  10. Termín realizace kurzu je vždy stanoven na internetových stránkách nebo v rámci individuální domluvy. Pokud se přihlásíte jako spotřebitel na kurz v době kratší než 14 dní předem, výslovně souhlasíte s tím, že dojde ke zkrácení doby, ve které můžete odstoupit od smlouvy uzavření pomocí prostředků na dálku. Okamžikem zahájení kurzu v tomto případě právo spotřebitele odstoupit od smlouvy zaniká. 
  11. V případě, že se objednaného kurzu zákazník nezúčastní, přestože mu dodavatel řádně poskytl možnost se kurzu účastnit, nemá zákazník nárok na vrácení ceny služeb ani na účast na kurzu v náhradním termínu, nedohodnou-li se smluvní strany předem v konkrétním případě jinak. 
 4. Dodání zboží
  1. Způsob dopravy v případě prodeje zboží vybírá zákazník v rozhraní internetových stránek. Na internetových stránkách je rovněž uvedena i cena dopravy. 
  2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy a dopravce, pokud to charakter, rozměr, nebo váha zboží vyžaduje. 
  3. Zvýší-li se takovou změnou náklady na dopravu, je dodavatel povinen o nevhodnosti zvoleného způsobu dopravy informovat zákazníka. Zákazník má v takovém případě právo přijmout změnu způsobu dopravy případně změnu odmítnout. Smlouva v takovém případě nebude uzavřena. 
  4. Dodavatel je povinen dodat zboží zákazníkovi nejpozději do třiceti dnů od úplného uhrazení kupní ceny. Zboží ale většinou zvládnu předat dopravci do 5 pracovních dnů. 
  5. Při přebírání zboží od přepravce si jej prosím pečlivě zkontrolujte. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte! Tento postup není povinností zákazníka a jeho nedodržení neznamená ztrátu jakýchkoliv práv vůči dodavateli. Ulehčíte mi tím však důkazní a právní situaci vůči dopravci, pokud zboží nedorazilo v pořádku. 
  6. Je-li dodavatel v prodlení s odevzdáním zboží, může zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li dodavatel svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník poskytl. V takovém případě dodavatel vrátí zákazníkovi všechna peněžitá plnění uhrazená dle smlouvy. 
 5. Platební podmínky
  1. Způsob platby za zboží či služby a případně cena dopravy či dalších nákladů, jakožto i cena zvoleného způsobu úhrady a případně další podmínky úhrady se řídí způsobem platby a dalších parametrů zvolených zákazníkem – tedy dle podmínek uvedených na internetových stránkách. 
  2. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH, pokud je dle příslušných právních předpisů účtováno.
  3. Informace o nákladech spojených s dopravou uvedené na internetových stránkách platí pouze v případech prodeje zboží, pokud je zboží doručováno v rámci České republiky. Pro doručování do zahraničí bude cena smluvena individuálně.
  4. Při platbě na účet obdržíte pokyny k provedení platby emailem. Při zadávání platebního příkazu věnujte prosím zvýšenou pozornost přesnému uvedení částky (v žádném případě částku nezaokrouhlujte, a to ani jedním směrem) a variabilnímu symbolu (číslo objednávky), který je nezbytný pro urychlené identifikování platby. Dodavatel  může umožnit zákazníkovi provedení platby prostřednictvím ověřené platební brány. V takovém případě jsou bližší podmínky uvedeny na internetových stránkách dodavatele a souvisejících provozovatelů platebních bran.
  5. Splatnost ceny je uvedena na faktuře, která slouží zároveň jako daňový doklad. Faktura bude zákazníkovi zaslána na uvedenou emailovou adresu v elektronické podobě – s tímto zákazník přijetím obchodních podmínek výslovně souhlasí. 
  6. Před úplným uhrazením ceny zboží či služeb není dodavatel povinen zboží odeslat ani službu poskytnout. 
  7. Ceny některých dlouhodobých kurzů je možno hradit také postupně po dobu jejich trvání, a to ve formě měsíčních úhrad. Cena kurzu se v případě postupných úhrad nenavyšuje. Rovněž tento způsob platby si může zákazník individuálně dojednat. V těchto případech bude faktura vystavena na každou jednotlivou úhradu. V případě prodlení zákazníka s úhradou části ceny kurzu má dodavatel dále právo v případě prodlení delším než 30 dnů  od smlouvy odstoupit s účinky do budoucna.
  8. V případě vícedenních kurzů cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravu a jiné náklady, pokud není výslovně staveno jinak.
  9. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou peněžitých pohledávek se strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do dne plné úhrady. 
 6. Reklamace zboží 
  1. Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá zákazníkovi, že zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   2. je vhodné k účelu, pro který jej zákazník požaduje a s nímž dodavatel souhlasil, 
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  2. Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:
   1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná dodavatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
   3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat, a
   4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které dodavatel zákazníkovi poskytl před uzavřením smlouvy.
  3. Zákazník může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to jeho povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  4. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady a poškození způsobené zejména v důsledku běžného opotřebení způsobeným obvyklým používáním a mechanickým poškozením. 
  5. Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka.
  6. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
  7. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
   1. dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil řádně,
   2. se vada projeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
   4. je z prohlášení dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.
  8. Vytknutí vad je možné na následujících kontaktních údajích:
   • doručovací adresa: Starý Hrozenkov 258, PSČ 687 74 
   • e-mail: [email protected]
   • datová schránka: r9dgdaa

Zákazník může pro reklamaci vad využít formulář dodavatele

 1. Dodavatel je povinen vydat zákazníkovi při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Zákazník souhlasí s tím, aby mu bylo potvrzení zasláno na email. 
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dodavatel je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 1. Reklamace služeb
  1. Na reklamaci služeb se použijí přiměřeně pravidla pro reklamaci zboží, odchylnosti jsou uvedeny dále v těchto obchodních podmínkách anebo vyplývají ze zákona.
  2. Kurz se považuje za vadný v případech, neodpovídá-li jeho průběh a obsah popisu na internetových stránkách. 
  3. Zákazník je povinen vady kurzů oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, v opačném případě mu nemusí být uznány.
  4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník ze zákona právo
   1. na odstranění vady realizací nového kurzu bez vady nebo realizací chybějící části kurzu,
   2. na odstranění vady opravou (z povahy věci však toto právo není realizovatelné)
   3. na přiměřenou slevu z ceny, nebo
   4. odstoupit od smlouvy.
  5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. 
  6. Zákazník sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neoznámil-li zákazník vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 2. Odstoupení od smlouvy
  1. Zákazník nemá právo od odstoupit neumožňuje-li mu to zákon nebo není -li v podmínkách uvedeno jinak. 
  2. Kromě důvodů pro odstoupení uvedených výše, má spotřebitel právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků na dálku do 14 dní od převzetí zboží či uzavření smlouvy v případě služeb (tedy ode dne doručení potvrzení objednávky na váš email). 
  3. Zákazník může odstoupit sdělením v jakékoliv formě či podobě, pokud je však takové sdělení určité. Zákazník může pro odstoupení využít vzorový formulář dodavatele.  Formulář obsahuje všechny potřebné údaje a díky němu tedy může být odstoupení vyřízeno rychleji. Přijetí formuláře bude zákazníkovi potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě.
  4. Pokud formulář nevyžije, musí zákazník v odstoupení identifikovat alespoň sebe a smlouvu (objednávku), od které hodlá odstoupit. Může tak učinit zejména sdělením čísla objednávky a datem nákupu. Pokud chcete, aby vyřízení odstoupení proběhlo rychle, můžete uvést i čísla účtu pro vrácení peněz. 
  5. Odstoupení může být taktéž přiloženo do vrácené zásilky, zásilky zasílané na dobírku však nebudou akceptovány.
  6. V případě odstoupení od zboží je zákazník povinen vrátit dodané zboží, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží je možné odeslat na adresu sídla uvedenou výše. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.
  7. Právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku zákazník nemá v případech vyjmenovaných v § 1837 občanského zákoníku, zejména tedy v případech:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
   2. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   4. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
   5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
   6. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním.
  8. Dodavatel není v případě odstoupení povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než zboží obdrží zpět.
 3. Zpětná vazba zákazníků 
  1. Na internetových stránkách je zveřejňována autentická zpětná vazba na poskytované služby od zákazníků, kteří prošli některým z kurzů. 
  2. Zpětnou vazbu zveřejňuji se souhlasem konkrétního zákazníka a v nezměněné podobě. 
  3. Všechny své zákazníky osobně na kurzech poznám a běžně s nimi komunikuji přes email před i po skončení kurzů – zveřejněny jsou tedy pouze recenze od zákazníků, které znám a kteří kurzy skutečně prošli. 
  4. Pokud jste můj kurz absolvovali a chtěli byste mi k němu zpětnou vazbu zaslat, budu moc ráda. Můžete tak učinit na kterémkoliv kontaktu uvedeném výše. Nejsem však povinna zpětnou vazbu ve všech případech zveřejnit.  
 4. Ochrana osobních údajů
  1. Vašeho soukromí si moc vážím, podrobné informace o zpracování vámi poskytnutých osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.
 5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: [email protected]
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 1. Závěrečná ustanovení 
  1. Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí smlouvou a příslušnými ustanovením občanského zákoníku.
  2. Dodavatel není oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit u již uzavřených smluv se zákazníky. Aktuální znění obchodních podmínek je vždy na internetových stránkách a zákazník jej akceptuje při odeslání objednávky. 
  3. K naplnění účelu smlouvy se smluvní strany zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost na výzvu druhé strany. 
  4. Tato verze obchodních podmínek je platná a účinná od 1. 7. 2023.